Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

oraz kompetencje

 

Dyrektor- mgr Stanisław Kwiatkowski

Dyrektor kieruje działalnością Szpitala i reprezentuje go na zewnątrz.
Dyrektor z zastrzeżeniem spraw przekazanych do kompetencji Rady Społecznej – podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność.

Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa - funkcję sprawuje: lekarz Marek Budny
Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - funkcję sprawuje: mgr Jolanta Górecka
Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno - Technicznych - funkcję sprawuje: mgr Łukasz Latarski
Naczelnego Lekarza Szpitala - funkcję sprawuje: lekarz Marek Kiełczewski


Zadania i kompetencje Dyrektora:

1.      wykonuje funkcję pracodawcy w stosunku do pracowników,

2.      wykonuje funkcję głównego dysponenta środków finansowych,

3.      wydaje zarządzenia, decyzje i inne wytyczne dotyczące funkcjonowania Szpitala oraz upoważnia inne osoby do wydawania decyzji w jego imieniu,

4.      zawiera kontrakty na świadczenie usług medycznych,

5.      sprawuje nadzór nad organizacją i systemem pracy pracowników,

6.       odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie p. pożarowe,

7.        realizuje zadania polityki personalnej, nadzoruje sprawy socjalne pracowników,

8.      zapewnia sprawną organizację obsługi interesantów,

9.        nadzoruje sprawy dotyczące przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych,

10.       wykonuje inne zadania określone w ogólnych przepisach prawa.


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – lekarz Marek Budny

Zadania i kompetencje Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa:

1.       organizuje pracę pionu lecznictwa zamkniętego i otwartego, czuwa nad realizacją całości zadań medycznych,

2.       dba o rozszerzanie zakresu świadczeń niezbędnych dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych ludności oraz zapewnia dostępność do tych świadczeń,

3.        nadzoruje właściwe zaopatrzenie Szpitala w leki i materiały opatrunkowe, przedmioty ortopedyczne, sprzęt i aparaturę medyczną.


Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa- Naczelna Pielęgniarka - mgr Jolanta Górecka

Zadania i kompetencje Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa -Naczelnej Pielęgniarki:

1.       sprawuje nadzór nad zapewnieniem fachowego poziomu opieki pielęgniarskiej i innych świadczeń realizowanych przez podległy personel medyczny,

2.       planuje obsady średniego i niższego personelu medycznego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz dokonuje wewnętrznej rotacji w zależności od potrzeb kadrowych,

3.       sprawuje ogólny nadzór nad realizacją programu adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników podległego pionu, w tym pielęgniarek/położnych stażystek oraz ustala zasady i warunki odbywania w Szpitalu praktyk zawodowych przez uczniów szkoły medycznej.


Naczelny Lekarz Szpitala – Lekarz Marek Kiełczewski

Zadania i kompetencje Naczelnego Lekarza Szpitala:

1.      koordynuje i nadzoruje całokształt działalności oddziałów szpitalnych i ponosi odpowiedzialność za:

o      organizację i prowadzenie oddziałów szpitalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

o    sprawne funkcjonowanie poszczególnych oddziałów,

o      poziom, jakość i efektywność działalności profilaktyczno-leczniczej oddziałów szpitalnych,

o     właściwy dobór i rozmieszczenie kadry lekarskiej na poszczególnych oddziałach,

2.       dba o podnoszenie poziomu i jakości specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych,

3.       nadzoruje tryb przyjmowania chorych do oddziałów szpitalnych oraz wykorzystanie łóżek szpitalnych, aparatury medyczno-diagnostycznej i innych urządzeń będących na stanie podległych komórek organizacyjnych,

4.      sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez podległy personel zasad etyki zawodowej, dyscypliny pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy.

Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno- Technicznych - mgr Łukasz Latarski

Zadania i kompetencje Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych:

1.       sprawuje nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, urządzeń energetycznych, techniczno-gospodarczych oraz nad gospodarką wodno-ściekową,

2.       ustala plany przeglądów i konserwacji urządzeń, instalacji technicznych oraz współuczestniczy w wyborze wykonawców tych prac, zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie,

3.       nadzoruje sprawy związane z opracowywaniem dokumentacji dotyczącej remontów i inwestycji oraz przebieg prac remontowo-modernizacyjnych prowadzonych na terenie obiektów Szpitala i współpracuje z osobami uprawnionymi do nadzoru technicznego,

4.       nadzoruje właściwe wykorzystywanie środków transportu zewnętrznego i wewnętrznego oraz prowadzenie gospodarki magazynowej,

5.      koordynuje prace związane z realizacją zamówień publicznych,

6.      koordynuje działania interwencyjne w sytuacjach awaryjnych,

7.       wnioskuje w sprawach dotyczących usprawniania funkcjonowania Szpitala i inicjuje realizację zadań na rzecz ochrony środowiska.

 

 

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym, opiniodawczym Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz organem doradczym Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
Radę Społeczną na 4-letnią kadencję powołuje Sejmik Województwa Mazowieckiego.
Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy, podejmowanie Uchwał określa Regulamin Rady, zatwierdzany przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-06-29 08:36:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Kraśkiewicz Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-10 14:52:13
  • Liczba odsłon: 7029
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 455652]

przewiń do góry